SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

„Mens sana in corpore Sano” – słynna łacińska sentencja tłumaczona w języku polskim jako "W zdrowym ciele zdrowy duch" jest najbardziej znanym i adekwatnym określeniem mówiącym do czego każdy człowiek powinien dążyć podejmując codzienne działania. Zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności oraz zdrowego trybu życia trzeba się nauczyć tak jak tabliczki mnożenia. Naukę najlepiej rozpocząć od najmłodszych lat. W tę edukację włączyła się także nasza szkoła.

W ramach edukacji zdrowotnej i upowszechniania zdrowego stylu życia nasza szkoła w roku 2016 przystąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie i zostaliśmy wpisani do bazy Szkół Promujących Zdrowie w województwie małopolskim. Co roku składane jest sprawozdanie do wojewódzkiego koordynatora z podejmowanych działań.

Co to jest „Szkoła Promująca Zdrowie” możemy przeczytać na stronie kuratorium w Krakowie lub na www.ore.edu.pl . Oto fragmenty, które przybliżą ideę:

„Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.”

„Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów. Obecnie w Polsce jest około 2000 placówek w sieci SzPZ. „

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

„Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno ustalić jedną definicję SzPZ.” „W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że szkoła:

jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się, itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć;

jest elementem środowiska lokalnego: oba te oddziałują;

jest miejscem, które przygotowuje do edukacji, ale również do życia w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

promująca:

tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjająca ochronie i pomnażaniu zdrowia

umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

zdrowie:
ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii;

decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły. Definicja szkoły promującej zdrowie Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.”

W naszej szkole podejmujemy różne działania.
W minionym roku szkolnym m.in. :
Udział w programach promując pozytywne zachowania.
„Mleko w szkole”
„Owoce i warzywa w szkole”
Akcja „Sprzątanie Świata”
„Odblaskowa Szkoła”:
- Przedstawieni szkolnej grupy teatralnej Arlekin pt. „Odblaskowa królewna”
- konkurs plastyczny pt. „Odblaskowy bohater”.
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”- tytuł lidera.
„Trzymaj formę”
„Szkoła bezpieczna w sieci”- przystąpienie do programu.
Program „Na sportowo jest zdrowo” – certyfikat.
Budowanie klimatu społecznego oraz tworzenie poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu

Spotkania z rodzicami:
- „Bezpieczeństwo w sieci” – prowadzone przez pracownika zespołu Do Spraw Interwencji Kryzysowej w Suchej B.
- „Zdrowe odżywianie się dzieci w wieku szkolnym” – prowadzona przez dietetyka.
Spotkania policjanta z uczniami klas pierwszych dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pogadanka dotycząca „Bezpiecznych wakacji”.
Festiwal „Wniebogłosy”- coroczny koncert w wykonaniu uczniów wszystkich klas poświęcony pamięci Jana Pawła II sprzyjający integracji środowiska szkolnego.
Spotkanie ze strażakiem OSP w Osielcu z dziećmi oddziału przedszkolnego – opowiadanie o pracy strażaka.
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez uczniów naszej szkoły, którzy są członkami OSP Osielec.
- warsztaty dla klas 0, IV –VII prowadzone przez PSP w Suchej Beskidzkiej, których celem było przypomnienie zasad bezpieczeństwa pożarowego w domu, poza nim oraz uwrażliwienie dzieci na temat zachowania podczas pożaru.
- Udział w programie „Ognik” „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”:
-program Cybernauci.pl - program „Bezpieczeństwo w sieci”
- udział w konkursie „ Moja bezpieczna droga do domu”
- program „Kompas”
– pogadanka „Narkotyki? To mnie nie kręci”.
- „Bezpieczny dom” – spotkanie ze strażakami z Powiatowej Straży Pożarnej.
- „Dzień bez przemocy i agresji
- program „No promil, no problem.
- gminny konkurs pt. „Stosując przemoc pokazujesz niemoc”
- „Bezpieczne wakacje”
- udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
zajęcia warsztatowe: „Jaki jestem? Jaka jestem?
Realizacja programu „Ratownik mały, ale dojrzały”:
- zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas II i III SP
- konkurs: „Ratujemy i uczymy ratować”. „Szkoła bezpieczna w sieci”:
- warsztaty dla uczniów klas piątych „Jak korzystać z zasobów Internetu, aby sobie nie zaszkodzić”
- udział w konkursie „Bezpieczna sieć” organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień Piknik Rodzinny
- integracja środowiska lokalnego.
Odbyły się m. in. występy artystyczne dzieci, loterie fantowe zawody sportowe, pokaz wspinaczki na ściance, pokaz karate oraz straży pożarnej.

Wolontariat:
- całoroczna zbiórka zakrętek na leczenie i rehabilitację Leny i Aleksandry (482kg),
-Akcja „Paczka na Gwiazdkę” - pieniądze przeznaczone na zakup foteli dla rodziców przebywających na oddziale Hematologii i Onkologii w Prokocimiu,
- Zorganizowanie Loterią Misiów na leczenie dziecka z powiatu suskiego,
- Tydzień Wolontariatu m.in. zorganizowano Loterię Bożonarodzeniową.
- Włączenie się w akcję „Anioły ze szkoły” i zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Promień Nadziei,
- ogólnopolska akcja „Pączek dla Afryki”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Współpraca ze stowarzyszeniem Sursum Corda,
- przygotowanie kartek Bożonarodzeniowych i wyjazd na kolędowanie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łętowni oraz Makowie Podhalańskim,
- organizacja sprzedaży waty cukrowej i zbiórka pieniędzy dla rodziny poszkodowane w wybuchu gazu w budynku mieszkalnym,
- organizacja loterii fantowej podczas Pikniku Rodzinnego,
- sprzedaż kalendarzy- cegiełek na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

Tworzenie miejsca przyjaznego rodzinie:
- szkolny konkurs pt. „ Mój pomysł na spędzanie wolnego czasu w gronie rodziny”
- Koncert profilaktyczno -ewangeliczny „Wyrwani z niewoli” pt. „Ku wolności”
- Realizacja projektu „Moja rodzina i ja”:
gromadzenie wiadomości dotyczących życia przodków (albumy).
Tworzenie słownika gwarowego oraz wystawy dotyczącej życia rodziców, ich zajęć i spędzania czasu wolnego z dziećmi.
Działania w kierunku poprawy jakości edukacji zdrowotnej i programy profilaktyki.
Promocja oraz kształtowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Trzymaj Formę:
- realizacja projektu w klasach V- VII „Każdy jest kowalem własnego losu
– Talerz Zdrowia” – uświadomienie uczniom zakresu grup produktów żywnościowych, które powinny znaleźć się w codziennej, prawidłowo zbilansowanej diecie,
- realizacja projektu w klasie II Gim. „Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów Europy?”
- poznanie i przeanalizowanie polskich nawyków żywieniowych oraz ich ocena w odniesieniu do „Talerza Zdrowia” i zaleceń żywieniowych.
- realizacja projektu w klasach III Gim „ Fakty i mity o odchudzaniu” - uczniowie po realizacji projektu potrafią odróżnić prawidłowo zbilansowaną dietę od diet eliminacyjnych.
Udział w konkursie „Na sportowo jest zdrowo” i uzyskanie certyfikatu.

Działania:
- realizacja projektu „Na sportowo jest zdrowo”
– wskazanie jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
- „Używkom mówię nie”: zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone przez uczniów gimnazjum pod opieką pedagoga szkolnego.
- „Zastrzyk witamin każdego dnia”:
Przygotowanie plakatów i innych prac plastycznych na wystawę szkolną, prowadzenie zajęć na temat higieny przygotowywanych posiłków, wspólne przygotowywanie sałatek i omawianie ich walorów zdrowotnych.
- zorganizowanie dnia sportu: międzyklasowe zawody sportowe Profilaktyka antynikotynowa:
- zajęcia warsztatowe promujące życie bez papierosów i dymu tytoniowego,
- bajka profilaktyczna „Kopciuch” w wykonaniu koła teatralnego Arlekin. Działania promujące aktywny styl życia:
- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych: sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej,
- cykliczne wyjazdy na krytą pływalnię: nauka pływania dla uczniów klas III- IV,
- udział w organizacji zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej
- zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zawody wewnątrzszkolne
– mistrzostwa szkoły w siatkówce, piłce nożnej, mini siatkówce.
-„Keratywny WF” – warsztaty dla klas piątych
Tworzenie warunków nauki i pracy sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Program „Kompetencje- kluczowe czynniki sukcesu” - projekt współfinansowany przez UE z EFS
- wycieczki do TPN oraz Krakowa,
zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych,
realizacja zajęć pozalekcyjnych.
Modernizacja trzech sal, wyposażenie w sprzęt komputerowy i audiowizualny, meble, pomoce (współfinansowanie przez EFS).
Modernizacja i rozbudowa sieci internetowej w szkole.
(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem